مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

تبریک به مناسبت مجوز علمی - پژوهشی فصلنامه "سیاست متعالیه" انجمن مطالعات سیاسی حوزه

دوشنبه، 10 تير 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق -- ثبت است بـر جریـدۀ عالـم دوام مـا(حافظ) اعطای مجوز علمی - پژوهشی فصلنامه "سیاست متعالیه" انجمن مطالعات سیاسی حوزه را به تمام اعضای محترم انحمن و رهپویان دانش سیاسی تبریک عرض مینمائیم.