مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

هویت گرایی شرق آسیا در مقابل تحول هندسه قدرت جهانی"با حضورخانم دکتر هاتودو از ویتنام

دوشنبه، 28 بهمن 1392 | متن کامل خبر | ارسال نظر

در این نشست علمی انجمن مطالعات سیاسی حوزه با خانم دکتر هاتودودر باره"هویت گرایی شرق آسیا در مقابل تحول هندسه قدرت جهانی" ایشان به جریان مقاومت ویتنام درمقابل سلطه قدرت جهانی پرداخت و گفتند این مقاومت هنوز ادامه داردوقدرت های نوظهوری درمنطقه شرق آسیا در حال شکل گیری هستند.