مناسبت­ها
جستجو
اعضا

اخبار - نظرات خوانندگان

شماره ۱۱ فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه منتشر شد.

دوشنبه، 31 خرداد 1395 | متن کامل خبر | ارسال نظر

موضوعات این فصلنامه به شرح زیر است: امام خمینی و فلسفه سیاسی انتظار/ داود مهدوی زادگان هندسه قدرت متعالی، رویکرد فلسفی سیاسی دفاعی متعالی/ علیرضا صدرا مبانی فلسفی توسعه از دیدگاه صدرالمتالهین/ شریف لک زایی، نجمه کیخا، صدیقه لک زایی روابط بین الملل متعالیه/ محمد ستوده آرانی اندیشه سیاسی شیخ عبدالکریم حائری یزدی/ مرتضی توکلی محمدی، مرتضی محمدی فر قدرت نرم نظام حمهوری اسلامی ایران در ابعاد منطقه ای/ محمد ملک زاده چکیده عربی/ ضیاء زهاوی چکیده انگلیسی/ محمد عامریان