مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

انتخابات هیات مدیره و بازرسان در هفتمین مجمع عمومی انجمن مطالعات سیاسی حوزه برگزار گردید

بسمه تعالی

انتخابات هیات مدیره و بازرسان  برگزار گردید و به ترتیب حروف الفبا اسامی هیات مدیره جدید به شرح ذیل می باشد:
آقایان و حجج اسلام دکتر مسعود پورفرد،دکتر سید کاظم سید باقری،دکتر شریف لک زایی،
دکتر محمود شفیعی،دکتر عبدالواهب فراتی،دکتر منصور میر احمدی و دکتر یزدانی مقدم، همچنین   آقایان و حجج اسلام بکایی و دکترمهاجرنیا به عنوان بازرسان انتخاب گردیدند و نیز اعضای علی البدل هیات مدیره آقایان و حجج اسلام دکتر رضوانی و دکتر شیرخانی  معرفی شدند.