مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

اعطای هرگونه خدمات،تسهیلات و امکانات انجمن،فقط شامل اعضای فعال می باشد

بسمه تعالی

نظر به اینکه انجمن مطالعات سیاسی حوزه  در راستای اهداف تعیین شده می بایستی نشاط و فعالیت اعضای محترم را تقویت و مستحکم نماید از آغاز سال تحصیلی جدید92(سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی)، اعطای هرگونه خدمات ،تسهیلات و امکانات انجمن،فقط شامل اعضای فعال می باشد. در ضمن برای کاندیدای عضویت در هیئت مدیره  نیز این مصوبه بعد از طی کردن مراحل قانونی صدق خواهد کرد.شایان ذکر است طبق آئین نامه انجمن، اعضای محترم پیوسته در صورتی که در دو جلسه مجمع عمومی شرکت ننمایند،عضویت آنان به صورت تعلیق در خواهد آمد..

تعریف عضو فعال:

1- اعضای هیئت مدیره مشروط به  اینکه کمتر از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات هیئت مدیره غیبت داشته باشند.

2- مدیران علمی گروهها و اعضای شرکت کنند در جلسات علمی مشروط به  اینکه حضورشان حداقل50% تشکیل جلسات علمی باشد.

3- مدیران پروژه های علمی و همکاران آنان (که عضو انجمن نیز باشند) مشروط به اتمام پروژه در موعد مقرر باشد.

4- هر عضوی که از طریق ماموریت در راستای پی گیری اهداف انجمن به او فعالیت آموزشی،پژوهشی یا اجرایی واگذار شده باشد.

5- هر عضوی که در جلسات ، نشست های علمی و سفرهای علمی که  از ناحیه انجمن برگزار گردیده و حداقل در مجموع از کل  این امور50% را شرکت کرده باشد.