مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

جشنواره بین اللملی امام خمینی (ره) در 3 بهمن 1392 برگزار خواهد شد.

با توجه به امور صورت گرفته، به شکرانۀ الهی این تکاپو مورد توجه و استقبال گستردۀ مراکز علمی-پژوهشی سراسر کشور قرار گرفته است به گونه¬ای که تا کنون بیش از 200 اثر در خصوص اندیشۀ سیاسی اسلام، به دبیرخانۀ جشنواره رسیده است.

 

-        ارائه سه تحقیق علمی و آماری در رابطه با(اول:ممیزی فلسفه سیاسی اسلام درمقایسه ایران با کشورهای اسلامی (مصروترکیه) ونیز یک کشور پیشرفته( آلمان)- دوم:دانش سیاسی اسلام در ایران وسوم: نیاز سنجی فقه سیاسی)

 

-        ارائه پنج مقاله از اندیشمدان مالزی،مصر،لبنان،انگلیس وآلمان در مورد اندیشه سیاسی اسلام با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

 

-       ارائه یک مقاله با عنوان نیم قرن اندیشه سیاسی اسلام(با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)  (از 15 خرداد 42 تا1392)