مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

صورت بندی روشنفکری در جمهوری اسلامی ایران منتشر شد

آنچه در تبارشناسی مسئله روشنفکری حائز اهمیت است سابقه روشنفکری و صورت بندی اولیه آن است. بی شک در بررسی سابقه روشنفکری در جهان، حداقل به لحاظ تقدم زمانی در حد ضرورت، در این کتاب ابتدا به شناسایی روشنفکری غرب و مقایسه آن با روشنقکری ایران پرداخته شده است و به طور اجمال شناسایی، بازخوانی صورت بندی و تحولات آنان و سپس سنخیت و مناسبت الگوی روابط آنان با روشنفکری ایران مورد کنکاش قرار گرفته است.
روش این کتاب، روش بازخوداندیشی است. روش بازخوداندیشی، غالباً از ناحیه طرفداران چارچوب نظری ساختار- کارگزار مطرح گردیده است. حامیان این روش می کوشند با ارائه ترکیبی از بعضی رویکردهای تجربه گرایی،‌ تفسیرگرایی و انتقادی به درک جدیدی از روش شناسی برسند. هر مقوله ای که از طریق بازنمایی اعمال به خود بازگردد و یا در جهان زیست، تغییر و تحول ایجاد کند و مبادلات موجود را برای اقدامات بعدی جابه جا کند، می توان آن را رویکرد بازخوداندیشانه خواند.

اثر حاضر در چند بخش سازمان یافته است:
بخش اول: مفاهیم، کلیات و تمهیدات نظری
بخش دوم: صورت بندی روشنفکری سنتی اندیش (در جمهوری اسلامی) شامل:
- روشنفکری غیردینی سنتی اندیش.
- روشنفکری دینی سنتی اندیش.
بخش سوم: صورت بندی روشنفکری تجددگرا (در جمهوری اسلامی) شامل:
-روشنفکری غیردینی تجددگرا.
-روشنفکری دینی تجددگرا.
بخش چهارم: صورت بندی روشنفکری مجّدد (در جمهوری اسلامی) شامل:
- بازخوانی جریان های روشنفکری (دینی و غیردینی) به لحاظ رویکرد، خاستگاه، ماهیت و عملکرد آنها
- توصیف گونه شناسی و صورت بندی روشنفکری در جمهوری اسلامی
- تأکید بر جریان روشنفکری اصیل و کارآمد.

این کتاب به تازگی به قلم دکتر مسعود پورفرد، با شمارگان 1000 نسخه، ‌328 صفحه و قیمت 17000 تومان از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.