مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

بازدید جمعی از اعضا و هیأت مدیره انجمن از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

جمعی از اعضا و هیأت مدیره انجمن مطالعات سیاسی از دانشکده رابط بین الملل وزارت امور خارجه بازدید و با ریاست و جمعی از اعضای هیأت علمی این دانشکده دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار که دکتر بروجردی، رئیس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، دکتر مهاجرنیا مسؤول دبیرخانه انجمن های علمی حوزه و دکتر میراحمدی مدیر انجمن مطالعات سیاسی حضور داشتند درباره موضوعات مشترک و مورد نظر بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
همچنین در این دیدار به اهمیت نظریه پردازی در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد و مقرر شد تفاهم نامه ای میان انجمن مطالعات سیاسی و دانشکده رابط بین الملل منعقد شود تا موضوعات مورد نظر پی گرفته شود.
در ادامه این دیدار اعضای انجمن از مرکز اسناد وزارت امور خارجه بازدید به عمل آوردند. در این بازدید مسؤول مرکز اسناد به ارائه گزارشی از این مرکز پرداخت.
به گفته رئیس مرکز اسناد وزارت امور خارجه تعداد 50 میلیون برگ سند در این مرکز نگهداری می شود که زمینه خوبی برای تحقیق و پژوهش در موضع رابط بین الملل و سیاست خارجی را برای محققان فراهم آورده است.
در ادامه اعضای انجمن به بازدید از بخش های مختلف مرکز اسناد پرداخته و برخی از اسناد مهمی که در این مرکز نگهداری می شود را از نزدیک مشاهده کردند.