مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

هویت گرایی شرق آسیا در مقابل تحول هندسه قدرت جهانی"با حضورخانم دکتر هاتودو از ویتنام

در این نشست علمی انجمن مطالعات سیاسی حوزه با خانم دکتر هاتودودر باره"هویت گرایی شرق آسیا در مقابل تحول هندسه قدرت جهانی" ایشان به جریان مقاومت ویتنام درمقابل سلطه قدرت جهانی پرداخت و گفتند این مقاومت هنوز ادامه داردوقدرت های نوظهوری درمنطقه شرق آسیا در حال شکل گیری هستند.خانم هاتودو در ادامه مباحث اظهار داشتند که ویتنام اکنون با رشد اقتصادی بالا در حدود 5/8 درصد وبا جمعیت 91میلیونی ونیز با 54 قومیت مختلف با شعار وحدت در عین کثرت هرگز تسلیم سلطه قدرت های جهانی نخواهد شد. ومانند ایران سیاست تعامل با جهان را اتخاذ کرده است. ویتنام به دنبال احیای هویت تاریخی خود در منطقه، سیاست معقول ومقبولی را در پیش گرفته است.