مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

نشست «الگوی سیاسی حکمت متعالی» برگزار می‌شود

دوازدهمین جلسه از سلسله نشستهای اندیشه ورزی با سخنرانی دکتر علیرضا صدرا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین جلسه از سلسله نشستهای اندیشه ورزی با سخنرانی دکتر علیرضا صدرا دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.

پیش درآمد:

توسعه سیاسی و سیاست توسعه فاضلی و الگوی «حکومتی که بتواند افعال و سنن و ملکات ارادی را -که در پرتو آنها می‌توان به سعادت حقیقی (آسایش جسمانی، تعادل عقلانی و آرامش روحانی) رسید ـ در مردم جایگزین کند»: فارابی(احصاء علوم)

الف: فلسفه و فقه اسلامی بویژه در گفتمان حکمت متعالی با راهبری حکمی انقلابی سیاسی امام خمینی(ره)وارد حکومت گردیده و موفق به تاسیس نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران شد.

ب: با این پیش فرض‌ها که:

۱.«حکمت متعالی از سویی برامد سیر متکامل حکمت از حکمت جاویدان شرقی-ایرانی، حکمت راستین تا حکمت قرآنی و روایی اسلام و حکمت عقلی برهانی و قلبی شهودی بوده حکمتی جامع و جهانی است».

۲.«ظرفیت، ضرورت و زمینه تهیه و تنظیم الگوی اسلامی ایرانی سیاسی حکمت متعالی وجود دارد».

مراد: تدوین (تبیین علمی و ترسیم عملی [راهبردی و کاربردی])، ترویج (گفتمان‌سازی نخبگانی، مردمی و دولتی) و تحقق عینی(اجرایی‌سازی و جاری‌سازی) است.

ج: فرضیه اصلی: «الگوی سیاسی حکمت متعالی؛ الگوی سیاسی متعالی است».

مراد: «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سیاسی متعالی» و «الگوی اسلامی ایرانی سیاست پیشرفت متعالی» می باشد.

روش: تحلیل متن و محتوای آثار و آراء حکمت بویژه گفتمان حکمت مدنی؛ اجتماعی و سیاسی متعالی است.

کلید واژگان: الگو، سیاسی، سیاست، حکمت، متعالی، راهبردی.

«اقسام (و الگوهای دو گانه) سیاست: یکی سیاست فاضله باشد که آن را امامت خوانند و غرض از آن تکمیل خلق بوده و لازمش نیل (به) سعادت (حقیقی: توسعه مدنی متعالی؛ آسایش بدنی و آرامش روحانی»: خواجه نصیر(اخلاق ناصری)

درآمد: «حکمت: اقتدا به (خالق)آفریننده تعالی در سیاستش می باشد»: ملاصدرا(اسفار چهارگانه)

الگوی سیاسی حکمی متعالی خلاق

۱.اول.الگوی سیاسی حکمت متعالی: توسعه دوساحتی مادی و معنوی است. توسعه سیاسی و سیاست توسعه مادی معطوف به و منجر به تعالی معنوی می‌باشد. اینها ساحات دوگانه مادی و معنوی توسعه سیاسی متعالی و سیاست توسعه متعالی و الگوی آنهاست.

دوم.توسعه متعالی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌باشد. اینها کلان بخش‌های سه‌گانه توسعه سیاسی متعالی و سیاست توسعه متعالی و الگوی آن (ها) بوده و به شمار می‌آیند.

الف: توسعه سیاسی اقتصادی و سیاست توسعه اقتصادی و اقتصاد توسعه (تولید ثروت و سلامت و آسایش بدنی و جسمانی)، ب: توأمان با توسعه و تعادل سیاسی اجتماعی و سیاست تعادل اجتماعی (تولید نظم، قدرت و اقتدار)، ج: در جهت تعالی فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی سیاسی متعالی (تولید آرامش روحانی، آدم‌سازی، کمال و سعادت) و سیاست تعالی فرهنگی است.

۲.سیاست و الگوی سیاسی متعالی و همچنین توسعه سیاسی متعالی و الگوی توسعه سیاسی متعالی فراگیر و فراهم آمده گستره‌های سه گانه فردی و حتی شخصی، جمعی اعم از خانوادگی و گروهی مدنی (جماعات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اصناف، اقشار و احزاب) و اجتماعی مدنی؛ فروملی (ترکیبات و اقلیت های نژادی و قومی، دینی و مذهبی، ... )، ملی داخلی و خارجی تا فراملی (منطقه‌ای، امتی، بین‌المللی و جهانی) است. اینها گستره‌های سه گانه سیاست، توسعه سیاسی و الگوهای آنها می‌باشند.

۳.تفصیل و تحقق الگوی سیاسی متعالی و الگوی تفصیلی؛ زیربخش‌ها، زیرگستره‌ها و اجزای الگوی اجمالی و پایه فوق و الگوی سازکار اجرایی آن(ها) می باشد.

برآمد:

(الگوی) «سیاست(صحیح) این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی) جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد (مادی و معنوی) انسان و جامعه را در نظر بگیرد»: حکیم حاکم و حاکم حکیم سیاسی متعالی امام خمینی (صحیفه نور)

۱.الگوی نقش راهبردی دولت:

اول.الگوی کارامد؛ بهره ور و اثربخش میانه الگوی های دوگانه متعارض دولتسالاری سوسیالیستی و سرمایه سالاری لیبرالیستی مدرنیستی می باشد.

دوم.نقطه آغازین و محوریت عزیمت الگوسازی توسعه سیاسی متعالی و سیاست توسعه متعالی کشور است.

۲.الگوی سیاسی متعالی حکمت متعالی تا مرز تمدنسازی نوین متعالی اسلامی که توسعه متعالی همه جانبه بوده فرا نگریسته و فراز می رود.

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بزرگراه جلال آل احمد، روبروی بیمارستان شریعتی، جنب دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران واقع است.

منبع: خبرگزاری مهر