مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

شماره ۱۱ فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه منتشر شد.

موضوعات این فصلنامه به شرح زیر است:

امام خمینی و فلسفه سیاسی انتظار/ داود مهدوی زادگان

هندسه قدرت متعالی، رویکرد فلسفی سیاسی دفاعی متعالی/ علیرضا صدرا

مبانی فلسفی توسعه از دیدگاه صدرالمتالهین/ شریف لک زایی، نجمه کیخا، صدیقه لک زایی

روابط بین الملل متعالیه/ محمد ستوده آرانی

اندیشه سیاسی شیخ عبدالکریم حائری یزدی/ مرتضی توکلی محمدی، مرتضی محمدی فر

قدرت نرم نظام حمهوری اسلامی ایران در ابعاد منطقه ای/ محمد ملک زاده

چکیده عربی/ ضیاء زهاوی

چکیده انگلیسی/ محمد عامریان