مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

گروه فقه سیاسی انجمن مطالعات سیاسی حوزه برگزار می کنند: کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی