مناسبت­ها
جستجو
اعضا

خبر

انتخاب کتاب قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم، در کتاب سال حوزه

معرفی آثار شایسته‌ تقدیر هجدهمین همایش کتاب سال حوزه

 

اسامی آثار شایسته تقدیر هجدهمین همایش کتاب سال حوزه - قم، 7 بهمن 1395