مناسبت­ها
جستجو
اعضا

قران و کارگاههای قرانی

             این گروه  با مدیریت دکتر پورفرد  در خصوص  تفسیر قران  در زمینه های  اجتماعی و سیاسی  و  بررسی مسائل سیاسی از منظر قران در کارگاههای  قرانی توسط آیت الله دکتر بهجت پور  برگزار گردیده است.