سیاست‌‌ها

انجمن مطالعات اجتماعی حوزه های علمیه
Seminaries Social Studies Association

اهداف و وظایف

1. تعمیق و توسعه مباحث تخصصی در حوزه های فرهنگی ـ اجتماعی
2. تقویت و گسترش نظریه پردازی، پرسش گری، آزاداندیشی، نقد و مناظره مبتنی بر آموزه های اسلامی
3. ارتقاء شأن و منزلت علمی و معنوی پژوهشگران و استادان
4. بهره برداری بهینه از ظرفیت های تخصصی موجود
5. تقویت ارتباط میان عالمان برجسته و فضلای حوزه با مراکز
6. صیانت از سنت حوزوی در عرصه فرهنگی ـ اجتماعی
7. شناسایی استعدادها و ذخایر حوزه

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.