آیین نامه

شرایط و انواع عضویت در انجمن

\r\n

شرایط عمومی انجمن به شرح زیر است
1. اعقتاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به قانون اساسی آن
2. پذیرش اساسنامه انجمن
3. نداشتن سابقه محکومیت کیفری
4. حسن شهرت و عدم سابقه عضویت در گروه های غیر قانونی و محارب با نظام
5. حوزوی بودن
انجمن دارای سه نوع عضویت پیوسته، وابسته و افتخاری است.
اعضای پیوسته
ـ عبارتند از کسانی که حداقل دارای مدرک سطح سه حوزوی و یا کارشناسی ارشد می باشند.
ـ از مجموع اعضای پیوسته حوزوی انجمن یک چهارم باید دارای مدرک سطح 4 حوزه یا مدرک سطح 3 باشند.
ـ افراد مذکور باید دارای گرایشی تخصصی همخوان با زمینه فعالیت انجمن باشند. در غیر این صورت دارای یک تألیف و یا سه مقاله معتبر علمی در زمینه مذکور باشند.
اعضای وابسته
عبارتند از کسانی که دارای مدرک سطح دو حوزوی یا کارشناسی دارای گرایش تخصصی همخوان با زمینه فعالیت انجمن باشند.